Η ΕΑΒ είναι εξουσιοδοτημένη από την European Aviation Safety Agency (E.A.S.A.) μέσω της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, σαν Πιστοποιημένος Οργανισμός Συντήρησης κατά Part-145 έχων την δυνατότητα να προσφέρει γενικές τεχνικές υπηρεσίες σε Αεροσκάφη, κινητήρες, Συστήματα παρελκομένων και εξειδικευμένες υπηρεσίες.

civil top

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Αεροσκάφη με βάρος πάνω από 5700 kg (Α1-κατηγορία)

 • Embraer 135 / 145 / Legacy

Η δυνατότητα συντήρησης των ανωτέρω αεροσκαφών σε επίπεδο συντήρησης γραμμής και βάσης συμπεριλαμβάνει όλα τα τοποθετημένα σε αυτό παρελκόμενα, καθώς επίσης και τους κινητήρες και τα A.P.U.

Τουρμπο-κινητήρες (Β1- κατηγορία)

 • Rolls Royce (Allison) 501-D22 / -D22A

Η δυνατότητα στους παραπάνω κινητήρες συμπεριλαμβάνει την παροχή Μερικών Επισκευών, Γενικών επισκευών, τροποποιήσεων και ελέγχων δοκιμών.

Συστήματα παρελκομένων εκτός ολοκληρωμένων κινητήρων (C—κατηγορία)

 • ηλεκτρικής ισχύος
 • μονάδων / συσκευών
 • κινητήρων & βοηθητικών συστημάτων ισχύος
 • συστημάτων προσγείωσης (τροχών και πέδησης)
 • οξυγόνου
 • συστημάτων αέρος

Η δυνατότητα των παραπάνω συστημάτων παρελκομένων συμπεριλαμβάνει την παροχή Μερικών Επισκευών, Γενικών επισκευών, τροποποιήσεων και ελέγχων δοκιμών.

Εξειδικευμένες Υπηρεσίες (D1- κατηγορία)

 • μέθοδος διεισδυτικών υγρών
 • μέθοδος μαγνητικών σωματιδίων
 • μέθοδος ραδιογραφικού ελέγχου
 • μέθοδος υπερήχων
 • μέθοδος δινορευμάτων
civil 1

Οι υπηρεσίες Μη Καταστροφικών Ελέγχων μπορούν να προσφερθούν επίσης στις εγκαταστάσεις του Πελάτη.

Άλλες υπηρεσίες (χωρίς την έκδοση εντύπου EASA Form 1)

 • Γενικές ελασματουργικές επισκευές με την πιστοποίηση κατά PART 145 του πελάτη / χρήστη (στην περίπτωση ύπαρξης ολοκληρωμένης δυνατότητας) σύμφωνα με το εγχειρίδιο του κατασκευαστή.
 • Ζύγιση αεροσκαφών σύμφωνα με το Continuing Airworthiness Exposition PART 1, τις διαδικασίες πιστοποίησης (παράρτημα V του AMC M.A.704, 1.12 ζύγιση αεροσκαφών) του πελάτη / χρήστη, σε περίπτωση διαθεσιμότητας συσκευών.
  Η ζύγιση πραγματοποιείται υπ’ ευθύνη και με την εξουσιοδότηση του ιδιοκτήτη/πελάτη/χρήστη. Οι απαιτούμενες διακριβωμένες συσκευές μπορεί να διατίθενται από την ΕΑΒ ως συμβατική υποχρέωση. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας το εξουσιοδοτημένο προσωπικό της ΕΑΒ εκδίδει για τον ιδιοκτήτη/πελάτη/χρήστη Weight and Balance Report σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις.
 • Φασματομετρικός έλεγχος λιπαντικών κινητήρων (σε όλους τους τύπους).
 • Ειδικές διεργασίες με την πιστοποίηση κατά PART 145 του πελάτη χρήστη.

Υπηρεσίες Επίγειας Υποστήριξης

 • Παροχή επιγείων μέσων υποστήριξης και προσωπικό υποστήριξης συντήρησης
 • Στάθμευση αεροσκαφών

Πελάτες

Η ΕΑΒ έχει υπογράψει συμβάσεις πλαισίου με τις ακόλουθες εταιρείες/οργανισμούς και παρέχει υπηρεσίες συντήρησης:

 • Hellenic Air Force (Civil Register)
 • Olympic Air
 • AEGEAN AIRLINES
 • VERAVIA
 • INTERJET
 • INTERJET Helicopters
 • K2 SMARTJETS
 • HELLENIC IMPERIAL AIRWAYS
civil 2

Έχουν επίσης παρασχεθεί επιπρόσθετες υπηρεσίες για επείγουσες εργασίες στους ακόλουθους πελάτες:

 • SAAB THALES AEW SYSTEMS
 • EMBRAER